Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV SCHATZENBURG
(vastgesteld op Algemene ledenvergadering d.d. 27 januari 2011)

 

Artikel 1, lidmaatschap en aanmeldingsformulier

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, postcode, woonplaats, adres, geboortejaar, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.

De vereniging mag adresgegevens niet aan derden verstrekken, echter kan de vereniging de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

 

Artikel 2: Contributie

TV Schatzenburg kent de volgende lidmaatschappen:

  • Seniorlid: leden van 18 jaar en ouder;
  • Juniorlid: leden t/m 17 jaar;
  • Studentlid: leden van 18 t/m 24 jaar; studenten die buiten de gemeente Menaldumadeel en niet in een aangrenzende gemeente wonen en studeren. Het studentlidmaatschap dient, met bewijsstuk, jaarlijks vóór 31 december schriftelijk te worden aangevraagd bij de ledenadministratie.
  • Erelid

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Artikel 3 Afmelding

Wanneer een lid zich wil afmelden bij TV Schatzenburg dient men dat schriftelijk of per email vóór 15 december van het lopende jaar van lidmaatschap kenbaar te maken aan de ledenadministratie of aan het secretariaat.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen der leden

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement
en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/ of namens het
bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te
dragen.

Artikel 5

Leden zijn verplicht de contributie en , indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen

vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Het
bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot
betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan
binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid
vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te
oefenen totdat geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de
vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag
de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 6

Ieder lid is verplicht tenminste éénmaal per jaar een kantinedienst op zich te nemen. Het
niet nakomen van een kantinedienst resulteert in een boete van € 25,-, aan de
vereniging cq. de penningmeester van de vereniging te betalen.
Vrijgesteld van de kantinedienst zijn jeugdleden en leden in het eerste jaar van hun
lidmaatschap.

Artikel 7

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en
commissiebijeenkomsten), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging
aanwezig te zijn.

Artikel 8

Leden van TV Schatzenburg kunnen van het recht gebruik maken een introducé mee te
nemen. Een introducé kan slechts driemaal per jaar worden geïntroduceerd. De introducé
moet vooraf gemeld worden aan het bestuur via info@tvschatzenburg.nl . Voor een
introducé is een vergoeding verschuldigd. De betaling hiervan dient op dezelfde dag
plaats te vinden bij de penningmeester.
De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Bestuursvergaderingen

Artikel 9

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de
leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren,
alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 10

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
convocatie, schriftelijk of digitaal, aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de
datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de
voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de
bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Ledenvergaderingen

Artikel 11

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur en/of vijf seniorleden of ereleden. Kandidaatstelling door het
bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten
een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring
van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 12

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat
tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden
schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de
vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13

Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering
aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder
mondeling door een lid staande de vereniging gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met
het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van algemene vergadering
ondersteund door tenminste vier andere leden.
Commissies

Artikel 14

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de
bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde
verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere
commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van
de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één
of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door
anderen worden vervangen.
De volgende commissies zijn ingesteld:
 Technische commissie (TC)
 Jeugdcommissie (JC)
 Kantinecommissie (KC)
 Sponsorcommissie (SC)
 Competitieleiding
 Groundsman
 Redactie

Artikel 15

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden,
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats
zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur,
door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats
van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Besluitvorming

Artikel 16

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het
tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming
overgegaan.

Artikel 17

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van
het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan
noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de
vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 18

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene
vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de
wijze als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten
aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij
staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Bestuur

Artikel 19

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren
van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder
jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde
zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van de
bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene
vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af
op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 20

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice –
voorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden
waar. Bij afwezigheid van de vice- voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden
gekozen leden.
Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de
bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid van alle
bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden
als tijdelijk bestuur.

Artikel 21

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt
door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 22

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de Statuten wordt gesteld op
€5000,- (euro).

Artikel 23

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden
van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen
van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe
waarde, van welke het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven
daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen
één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
Slotbepalingen

Artikel 24

Ieder lid is verplicht éénmaal per jaar een kantinedienst te draaien. De kantinecommissie
stelt een kantinelijst samen waarop ieder lid in de gelegenheid wordt gesteld deze met
eigen voorkeur in te vullen. Degene die hier geen gebruik van maakt, wordt
ingeroosterd. Ieder jaar wordt voor aanvang van de competitie de kantinelijst vastgesteld door de
kantinecommissie en aan alle op de kantinelijst voorkomende leden via e-mail
toegezonden. Voor leden die niet over een e-mail adres beschikken, of leden waarvan het
e-mail adres niet bekend is bij de ledenadministratie, wordt de kantinelijst beschikbaar
gesteld op de website van TV Schatzenburg.
Zoals eerder vermeld zijn juniorleden en nieuwe leden (1e
jaar) vrijgesteld van de
kantinedienst.

Artikel 25

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten.
Het Huishoudelijk Reglement is te downloaden via de website van TV Schatzenburg.

Artikel 26

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 27 januari 2011.