Baanreglement

BAANREGLEMENT TV SCHATZENBURG
De algemene vergadering van de Tennisvereniging “Schatzenburg” van 23 januari 1991 heeft het navolgende als “Baanreglement”aan te duiden, reglement inzake het gebruik van het tennispark en de tennisbanen van de vereniging vastgesteld.

1. Het gebruik van het tennispark.

(a) Van de bezoekers van het park wordt verwacht, dat zij

 • de hekken steeds achter zich sluiten;
 • niet over de hekken klimmen;
 • de fietsen op de daarvoor bestemde plaats neerzetten;
 • afval in de vuilnisbakken deponeren;
 • stoelen na gebruik weer op het terras voor het clubhuis terugzetten;
 • het clubhuis en het terras netjes achterlaten.

(b) Van de spelers wordt verwacht dat zij tenniskleding dragen.
(c)** De baanverlichting wordt ingeschakeld door middel van een schakelaar voor baan 1 en 2 en een drukknop voor baan 3 en
4, die u vindt in de wachtruimte van het clubgebouw. Indien de baanverlichting kort tevoren is uitgeschakeld duurt het
circa 30 minuten voordat zij opnieuw kan worden ingeschakeld.
(d)** Degene die als laatste het tennispark verlaat is verantwoordelijk voor:

 • het uitdoen van de verlichting in de wachtruimte van het clubhuis en in de kleedkamers;
 • het uitdoen van de baanverlichting;
 • het afsluiten van de wachtruimte van het clubhuis en het toegangshek.

2. Introductie.

Introductie van niet in de gemeente Menaldumadeel wonende personen is in beperkte mate, ter beoordeling van het bestuur,
toegestaan, onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid. Verwezen wordt voorts naar artikel 4 (f).

3. De beschikbaarheid van de banen.

(a) De banen 3 en 4 kunnen door het bestuur voor één of meer periodes gereserveerd zijn voor gebruik door de clubtrainer(s),
volgens het op het prikbord opgehangen gebruiksschema. Indien minder dan vier personen aan de les of training
deelnemen geldt de reservering slechts één baan.
(b) Maximaal drie banen kunnen door het bestuur voor een bepaald aantal uren op een bepaalde dag gereserveerd zijn voor
bepaalde aktiviteiten, zoals toss-avonden. Dit wordt eveneens op het prikbord aangegeven. De reservering geldt slechts
voor één baan, indien minder dan zes spelers aan de aktiviteit deelnemen en slechts voor twee banen, indien minder dan
10 personen deelnemen.
(c) Voor toernooien kunnen door de technische commissie alle banen voor de duur van het toernooi gereserveerd zijn.
(d)* Tijdens de competitie kunnen door de technische commissie twee banen worden gereserveerd indien één team thuis speelt
en maximaal drie banen indien meer dan één team thuis speelt. In het laatste geval geldt voor het gebruik van de vierde
baan het in artikel 4(g) bepaalde. Indien op een dagdeel (ochtend, middag of avond) drie teams thuisspelen, dan worden
daarvoor vier banen gereserveerd.
(e) Niet aldus gereserveerde en in gebruik genomen banen kunnen door individuele speelgerechtigde leden worden
gereserveerd (“afgehangen”).
(f) Juniorleden tot twaalf jaar, die nog op de basisschool zitten, kunnen na 18:30 uur geen banen in gebruik hebben, indien
anderen deze hebben afgehangen. Voor andere juniorleden geldt 21:00 uur als het uiterste tijdstip.
(g) Juniorleden die een PIP-wedstrijd spelen kunnen door het ophangen van een “PIP”-label voor de duur van de wedstrijd
een baan reserveren, mits het aanvangstijdstip van de wedstrijd vóór 19:15 uur ligt.

4. Het reserveren van een baan.

(a) Speelgerechtigd zijn de leden, die hun contributie hebben voldaan en voor wie een label beschikbaar is gesteld.

(b) Teneinde ieder speelgerechtigd lid in de gelegenheid te stellen optimaal van de banen gebruik te maken, geldt het
navolgende systeem van baanreservering.
(c) Stel op het “afhangbord”, op de rij van de gewenste baan, de klok op het eerst beschikbare schuifbordje in op het door U
verlangde aanvangstijdstip van Uw speeltijd, dat op zijn minst drie kwartier later dient te vallen dan de tijd die is
ingesteld op het laatst ingestelde en van labels voorziene schuifbordje op dezelfde rij.
(d) Vervolgens worden de labels van de spelers op het verschuifbare bordje aan de daarvoor bestemde plaatsen gezet.
Tenminste één van die spelers dient vanaf het moment van afhangen op het park aanwezig te blijven, tenzij het vroegst
beschikbare aanvangstijdstip meer dan drie kwartier later valt dan het moment waarop de reservering plaatsvindt.
(e) De speeltijd is drie kwartier vanaf het op de klok ingestelde tijdstip. Zolang de baan niet opnieuw wordt gereserveerd,
heeft men extra speeltijd. Opnieuw reserveren van een baan kan pas, nadat het gebruik van de eerder gereserveerde
baan is afgestaan aan spelers die de baan vervolgens hadden gereserveerd.
(f) Voor het spelen met een introducé kan geen baan worden gereserveerd, zolang alle banen bezet zijn.
(g) Indien tenminste twee teams thuis competitiewedstrijden spelen, is één baan beschikbaar voor speelgerechtigde leden
die in dat seizoen geen competitie spelen. Indien deze baan niet daadwerkelijk door niet-competitiespelers wordt gebruikt
en de drie andere, voor de competitie gereserveerde, banen in gebruik zijn, kan ook op de vierde baan een
competitie-wedstrijd worden gespeeld. Een reservering voor die baan gaat dan pas in na afloop van die wedstrijd en de
speeltijd is drie kwartier vanaf dat tijdstip.
(h) Bij het reserveren wordt voorts het volgende in acht genomen:

 • zolang er nog een baan vrij is mag niet een bezette baan worden gereserveerd;
 • als alle banen bespeeld worden, dient de baan te worden gereserveerd, waarop het langst is gespeeld;
 • is er op de banen even lang gespeeld, dient de baan te worden gereserveerd, waarop een enkelspel wordt gespeeld.

 

5. Het gebruik van de banen

(a) Betreed of verlaat een baan niet als anderen daarvan hinder kunnen hebben; wacht een geschikt moment af.
(b) Het is, met het oog op de zorg voor de banen, niet toegestaan:

 •  de banen (het gehele met kunstgras bedekte gedeelte van het tennispark) anders dan met tennisschoenen te betreden;
 • brandende sigaretten, kauwgum of ander snoep, blikjes, flesjes of scherpe voorwerpen naar de baan mee te nemen;
 •  stoelen op de banen te plaatsen;
 • de op de banen aanwezige banken als toeschouwers zitplaatsen te gebruiken.

(c) Telkens na het spelen moeten de banen worden geveegd, waarbij vooral zand moet worden teruggeveegd naar veel
belopen plekken, zoals de serveerplaatsen. Mits tijdig door de opvolgende spelers gewaarschuwd, dat de baan is
afgehangen, behoort het vegen te worden gedaan in de eigen speeltijd.

6. Slotbepaling

De leden en andere op het tennispark aanwezige personen zijn verplicht zich strikt aan dit baanreglement te houden en voorts aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of de technische commissie.
Indien zich een situatie voordoet waarin het reglement niet voorziet en dat de betrokkenen niet zelf kunnen oplossen of indien over
de toepassing van dit reglement verschil van inzicht bestaat, beslist het bestuur.
Daartoe dient men zich zo spoedig mogelijk en bij voorkeur op dezelfde dag tot een bestuurslid te wenden.
*
artikel 3(d) gewijzigd met goedkeuring van de algemene vergadering van 3 februari 1994.
** aangepast aan de huidige situatie.